دانلود    پریسا دنیای شکلک ها http://sheklakveblag.blogfa.com/تاريخ : بیست و سوم فروردین 1393 | 17:57 | نویسنده : زهره حق شناس |
 

 دانلود                  تاريخ : هفدهم اسفند 1392 | 10:42 | نویسنده : زهره حق شناس |

درس نهم ( مبارزه پنهان ) علوم پنجم

سوالات تشریحی

1 چهار راه انتقال بيماريهاي را نام ببريد .(2)

2 راه هاي دفاع بدن ما در مقابل باكتري ها را بنويسيد . (1/5)

3 عامل هر يك از بيماري هاي زير را بنويسيد . (4)

الف ) سل (       )        ب ) هاري (        )        ج ) فلج اطفال (      )

د ) كزاز (       )            ز ) زخم لاي انگشتان پا (       )

و ) كچلي (      )        ه ) وبا (       )       ي ) سرخك (      )

4 واكسن چيست ؟ (1)

 ادامه مطلب
تاريخ : پانزدهم بهمن 1392 | 21:26 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پانزدهم بهمن 1392 | 18:44 | نویسنده : زهره حق شناس |
            
ادامه مطلب
تاريخ : هفدهم آبان 1392 | 21:13 | نویسنده : زهره حق شناس |
تمام محیط هایی که درآن ها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می شود . جنگل کویر استخر

و.... نمونه هایی از محیط زیست به حساب می آیند . درهر محیطی، عوامل غیرزنده  مانند خاک ،

آب ، گازهاو... به همراه جانداران وجود دارند.موجودات زنده با هم وبا محیط غیر زنده ی خود

ارتباطی متقابل برقرار می سازند. به مجموعه ی موجودات زنده وغیر زنده ی یک محیط که با هم

درارتباط اند اکو سیستم می گویندادامه مطلب
تاريخ : بیست و هفتم فروردین 1392 | 17:45 | نویسنده : زهره حق شناس |

دستگاه عصبی واندام های حسی

ما همواره اطلا عات گوناگونی را از محیط اطراف خود دریافت می کنیم. وسیله ی دریافت اطلاعات ازمحیط واندامهای داخلی ، اندام های حسی هستند . این اندام ها با مراکز عصبی در ارتباط اندوآنچه را گرفته اند، به صورت پیام عصبی در می آورند وبه مراکز عصبی مربوط به خود ار سال می دارند.

همه ی جانوران به همه ی اندام های حسی به یک اندازه نیاز ندارند، مثلا ، جانورانی که درخاک زندگی می کنند ( کرم خاکی ) ، چشم ندارند، زیرا از آن استفاده نمی کنند. یا آنکه ماهی ها چون نمی توانند فاصله های دور را ببینند وصدا ها هم در زیر آب نقش چندانی درتشخیص منبع خود، ندارند صاحب حس بویایی قوی می شوند ویا پرندگان به چشم قوی نیاز دارندزیرا باید از بالا، طعمه ی خود را به خوبی ببینند وبالاخره برای سگ حس بویایی مهم است ( البته حس شنوایی سگ هم بسیار قوی است ) ، اما درانسان ، همه ی حواس تقریبا به یک نسبت رشد کرده اند.ادامه مطلب
تاريخ : بیست و یکم فروردین 1392 | 20:45 | نویسنده : زهره حق شناس |

/**/

اگر به شما گفته شود که دریک قاشق آب دریا ، یا یک مشت خاک باغچه ممکن است صدها هزار ها هزار جاندار وجود داشته باشد لابد تعجب می کنید ،امااین گفته درست است . دنیای جاندارانی که فقط بامیکروسکوپ دیده می شوند بسیاروسیع تر ازجانداران بزرگ است .

میکروب

قبل ازاختراع میکروسکوپ توسط (لیوون هوک ) دانشمندان، موجودات زنده رافقط شامل گیاهان وجانوران می دانستند . امااززمانی که این وسیله ی مفید دراختیار آنان قرار گرفت ،بادنیای بسیاربزرگ دیگری آشنا شدند که دنیای جانداران ذره بینی یا میکروب بود .

به همه ی جاندارانی که فقط بامیکروسکوپ قابل دیدن باشند میکروب می گویند.

(میکرو= کوچک) آنچه امروزه میکروب نامیده می شود شامل چهارگروه زیراست:

1-باکتریها     2-آغازیان جانورمانندوتک سلولی      3- قارچهای ذره بینی      4- ویروس ها
ادامه مطلب
تاريخ : یکم اسفند 1391 | 18:54 | نویسنده : زهره حق شناس |
دانش اموزعزیز ابتدا بخش زمین ناآرام را بخوان سپس به سوالات پاسخ بده

1-    مطالعه ی کدام مورد بیشترین آگاهی ها رادرمورد جنس وساختمان قسمتهای درونی زمین دراختیاردانشمندان قرار می دهد؟

1)      مواد مذاب خارج شده ازآتشفشانها                  2) دمای چشمه های آب گرم

3)ترکیب چشمه های آب گرم                                  4)امواج زلزله

2)   ضخامت پوسته ی زمین درچه مناطقی کمتر است ؟

1) کوهها               2)جنگلها                3) اقیانوسها                4) دشتها

 3) ضخامت پوسته ی زمین درکجا ازبقیه بیشتر است ؟

1)اقیانوسها            2) دشتها                   3)کوهها                    4)دریاها
ادامه مطلب
تاريخ : بیست و یکم بهمن 1391 | 7:11 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پانزدهم بهمن 1391 | 23:33 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و یکم دی 1391 | 16:14 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پنجم دی 1391 | 18:53 | نویسنده : زهره حق شناس |

خاک شیشه ی عمر انسان

واقعااگه خاک نباشه چی میشه؟ادامه مطلب
تاريخ : دوم دی 1391 | 19:4 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : نوزدهم آذر 1391 | 20:41 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : چهاردهم آذر 1391 | 20:20 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دهم آذر 1391 | 16:56 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پانزدهم آبان 1391 | 23:25 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم آبان 1391 | 18:11 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم آبان 1391 | 11:37 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دهم آبان 1391 | 16:31 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و چهارم مهر 1391 | 4:50 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دهم اردیبهشت 1391 | 17:16 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و سوم فروردین 1391 | 17:40 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و سوم فروردین 1391 | 11:15 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم آبان 1390 | 0:31 | نویسنده : زهره حق شناس |

مخمرها ، قارچهای تک‌سلولی هستند. یکی از گونه‌های مخمر به نام "ساکارومایسس سروزیه" به مخمر نان معروف است. که قدرت تولید گاز و مزه مطبوع را دارد و در نانوایی برای "ورآمدن" خمیر نان استفاده می‌شود.


تصویرادامه مطلب
تاريخ : دوازدهم شهریور 1390 | 0:51 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم اردیبهشت 1390 | 19:48 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : هفتم اردیبهشت 1390 | 19:35 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و نهم فروردین 1390 | 0:40 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و پنجم فروردین 1390 | 18:57 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : هجدهم فروردین 1390 | 10:27 | نویسنده : زهره حق شناس |
     


ادامه مطلب
تاريخ : هفدهم فروردین 1390 | 0:7 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : شانزدهم فروردین 1390 | 18:39 | نویسنده : زهره حق شناس |
       


ادامه مطلب
تاريخ : بیست و دوم اسفند 1389 | 0:13 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و هفتم بهمن 1389 | 18:33 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و پنجم بهمن 1389 | 20:41 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم بهمن 1389 | 23:19 | نویسنده : زهره حق شناس |
دنیای ما هرروز به طور منظم وحساب شده ای درحال تغییر و تحول است واین تغییر تمام پیرامون مارا دربر گرفته است و تبدیلات انرژی نمونه ای از آن همه تغییرات است 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : بیست و چهارم دی 1389 | 0:18 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : شانزدهم دی 1389 | 16:28 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم آذر 1389 | 22:53 | نویسنده : زهره حق شناس |
                                                                

 ادامه مطلب
تاريخ : ششم آذر 1389 | 19:27 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پنجم آذر 1389 | 18:11 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : نوزدهم آبان 1389 | 13:10 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم آبان 1389 | 17:58 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پنجم آبان 1389 | 12:52 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوم آبان 1389 | 16:36 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و چهارم مهر 1389 | 23:59 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیستم مهر 1389 | 17:3 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : هجدهم مهر 1389 | 23:18 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : چهاردهم مهر 1389 | 7:11 | نویسنده : زهره حق شناس |