دانلود    پریسا دنیای شکلک ها http://sheklakveblag.blogfa.com/تاريخ : بیست و سوم فروردین 1393 | 17:57 | نويسنده : زهره حق شناس |
 

 دانلود                  تاريخ : هفدهم اسفند 1392 | 10:42 | نويسنده : زهره حق شناس |

درس نهم ( مبارزه پنهان ) علوم پنجم

سوالات تشریحی

1 چهار راه انتقال بيماريهاي را نام ببريد .(2)

2 راه هاي دفاع بدن ما در مقابل باكتري ها را بنويسيد . (1/5)

3 عامل هر يك از بيماري هاي زير را بنويسيد . (4)

الف ) سل (       )        ب ) هاري (        )        ج ) فلج اطفال (      )

د ) كزاز (       )            ز ) زخم لاي انگشتان پا (       )

و ) كچلي (      )        ه ) وبا (       )       ي ) سرخك (      )

4 واكسن چيست ؟ (1)

 ادامه مطلب
تاريخ : پانزدهم بهمن 1392 | 21:26 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پانزدهم بهمن 1392 | 18:44 | نويسنده : زهره حق شناس |
            
ادامه مطلب
تاريخ : هفدهم آبان 1392 | 21:13 | نويسنده : زهره حق شناس |
تمام محیط هایی که درآن ها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می شود . جنگل کویر استخر

و.... نمونه هایی از محیط زیست به حساب می آیند . درهر محیطی، عوامل غیرزنده  مانند خاک ،

آب ، گازهاو... به همراه جانداران وجود دارند.موجودات زنده با هم وبا محیط غیر زنده ی خود

ارتباطی متقابل برقرار می سازند. به مجموعه ی موجودات زنده وغیر زنده ی یک محیط که با هم

درارتباط اند اکو سیستم می گویندادامه مطلب
تاريخ : بیست و هفتم فروردین 1392 | 17:45 | نويسنده : زهره حق شناس |

دستگاه عصبی واندام های حسی

ما همواره اطلا عات گوناگونی را از محیط اطراف خود دریافت می کنیم. وسیله ی دریافت اطلاعات ازمحیط واندامهای داخلی ، اندام های حسی هستند . این اندام ها با مراکز عصبی در ارتباط اندوآنچه را گرفته اند، به صورت پیام عصبی در می آورند وبه مراکز عصبی مربوط به خود ار سال می دارند.

همه ی جانوران به همه ی اندام های حسی به یک اندازه نیاز ندارند، مثلا ، جانورانی که درخاک زندگی می کنند ( کرم خاکی ) ، چشم ندارند، زیرا از آن استفاده نمی کنند. یا آنکه ماهی ها چون نمی توانند فاصله های دور را ببینند وصدا ها هم در زیر آب نقش چندانی درتشخیص منبع خود، ندارند صاحب حس بویایی قوی می شوند ویا پرندگان به چشم قوی نیاز دارندزیرا باید از بالا، طعمه ی خود را به خوبی ببینند وبالاخره برای سگ حس بویایی مهم است ( البته حس شنوایی سگ هم بسیار قوی است ) ، اما درانسان ، همه ی حواس تقریبا به یک نسبت رشد کرده اند.ادامه مطلب
تاريخ : بیست و یکم فروردین 1392 | 20:45 | نويسنده : زهره حق شناس |

/**/

اگر به شما گفته شود که دریک قاشق آب دریا ، یا یک مشت خاک باغچه ممکن است صدها هزار ها هزار جاندار وجود داشته باشد لابد تعجب می کنید ،امااین گفته درست است . دنیای جاندارانی که فقط بامیکروسکوپ دیده می شوند بسیاروسیع تر ازجانداران بزرگ است .

میکروب

قبل ازاختراع میکروسکوپ توسط (لیوون هوک ) دانشمندان، موجودات زنده رافقط شامل گیاهان وجانوران می دانستند . امااززمانی که این وسیله ی مفید دراختیار آنان قرار گرفت ،بادنیای بسیاربزرگ دیگری آشنا شدند که دنیای جانداران ذره بینی یا میکروب بود .

به همه ی جاندارانی که فقط بامیکروسکوپ قابل دیدن باشند میکروب می گویند.

(میکرو= کوچک) آنچه امروزه میکروب نامیده می شود شامل چهارگروه زیراست:

1-باکتریها     2-آغازیان جانورمانندوتک سلولی      3- قارچهای ذره بینی      4- ویروس ها
ادامه مطلب
تاريخ : یکم اسفند 1391 | 18:54 | نويسنده : زهره حق شناس |
دانش اموزعزیز ابتدا بخش زمین ناآرام را بخوان سپس به سوالات پاسخ بده

1-    مطالعه ی کدام مورد بیشترین آگاهی ها رادرمورد جنس وساختمان قسمتهای درونی زمین دراختیاردانشمندان قرار می دهد؟

1)      مواد مذاب خارج شده ازآتشفشانها                  2) دمای چشمه های آب گرم

3)ترکیب چشمه های آب گرم                                  4)امواج زلزله

2)   ضخامت پوسته ی زمین درچه مناطقی کمتر است ؟

1) کوهها               2)جنگلها                3) اقیانوسها                4) دشتها

 3) ضخامت پوسته ی زمین درکجا ازبقیه بیشتر است ؟

1)اقیانوسها            2) دشتها                   3)کوهها                    4)دریاها
ادامه مطلب
تاريخ : بیست و یکم بهمن 1391 | 7:11 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پانزدهم بهمن 1391 | 23:33 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و یکم دی 1391 | 16:14 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پنجم دی 1391 | 18:53 | نويسنده : زهره حق شناس |

خاک شیشه ی عمر انسان

واقعااگه خاک نباشه چی میشه؟

 ادامه مطلب
تاريخ : دوم دی 1391 | 19:4 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : نوزدهم آذر 1391 | 20:41 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : چهاردهم آذر 1391 | 20:20 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دهم آذر 1391 | 16:56 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پانزدهم آبان 1391 | 23:25 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم آبان 1391 | 18:11 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم آبان 1391 | 11:37 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دهم آبان 1391 | 16:31 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و چهارم مهر 1391 | 4:50 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دهم اردیبهشت 1391 | 17:16 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و سوم فروردین 1391 | 17:40 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و سوم فروردین 1391 | 11:15 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم آبان 1390 | 0:31 | نويسنده : زهره حق شناس |

مخمرها ، قارچهای تک‌سلولی هستند. یکی از گونه‌های مخمر به نام "ساکارومایسس سروزیه" به مخمر نان معروف است. که قدرت تولید گاز و مزه مطبوع را دارد و در نانوایی برای "ورآمدن" خمیر نان استفاده می‌شود.


تصویرادامه مطلب
تاريخ : دوازدهم شهریور 1390 | 0:51 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم اردیبهشت 1390 | 19:48 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : هفتم اردیبهشت 1390 | 19:35 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و نهم فروردین 1390 | 0:40 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و پنجم فروردین 1390 | 18:57 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : هجدهم فروردین 1390 | 10:27 | نويسنده : زهره حق شناس |
     


ادامه مطلب
تاريخ : هفدهم فروردین 1390 | 0:7 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : شانزدهم فروردین 1390 | 18:39 | نويسنده : زهره حق شناس |
       


ادامه مطلب
تاريخ : بیست و دوم اسفند 1389 | 0:13 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و هفتم بهمن 1389 | 18:33 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و پنجم بهمن 1389 | 20:41 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم بهمن 1389 | 23:19 | نويسنده : زهره حق شناس |
دنیای ما هرروز به طور منظم وحساب شده ای درحال تغییر و تحول است واین تغییر تمام پیرامون مارا دربر گرفته است و تبدیلات انرژی نمونه ای از آن همه تغییرات است 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : بیست و چهارم دی 1389 | 0:18 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : شانزدهم دی 1389 | 16:28 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم آذر 1389 | 22:53 | نويسنده : زهره حق شناس |
                                                                

 ادامه مطلب
تاريخ : ششم آذر 1389 | 19:27 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پنجم آذر 1389 | 18:11 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : نوزدهم آبان 1389 | 13:10 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم آبان 1389 | 17:58 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پنجم آبان 1389 | 12:52 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوم آبان 1389 | 16:36 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و چهارم مهر 1389 | 23:59 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیستم مهر 1389 | 17:3 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : هجدهم مهر 1389 | 23:18 | نويسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : چهاردهم مهر 1389 | 7:11 | نويسنده : زهره حق شناس |