درس نهم ( مبارزه پنهان ) علوم پنجم

سوالات تشریحی

1 چهار راه انتقال بيماريهاي را نام ببريد .(2)

2 راه هاي دفاع بدن ما در مقابل باكتري ها را بنويسيد . (1/5)

3 عامل هر يك از بيماري هاي زير را بنويسيد . (4)

الف ) سل (       )        ب ) هاري (        )        ج ) فلج اطفال (      )

د ) كزاز (       )            ز ) زخم لاي انگشتان پا (       )

و ) كچلي (      )        ه ) وبا (       )       ي ) سرخك (      )

4 واكسن چيست ؟ (1)

 ادامه مطلب
تاريخ : پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 21:26 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 18:44 | نویسنده : زهره حق شناس |
            
ادامه مطلب
تاريخ : هفدهم آبان ۱۳۹۲ | 21:13 | نویسنده : زهره حق شناس |
تمام محیط هایی که درآن ها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می شود . جنگل کویر استخر

و.... نمونه هایی از محیط زیست به حساب می آیند . درهر محیطی، عوامل غیرزنده  مانند خاک ،

آب ، گازهاو... به همراه جانداران وجود دارند.موجودات زنده با هم وبا محیط غیر زنده ی خود

ارتباطی متقابل برقرار می سازند. به مجموعه ی موجودات زنده وغیر زنده ی یک محیط که با هم

درارتباط اند اکو سیستم می گویندادامه مطلب
تاريخ : بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ | 17:45 | نویسنده : زهره حق شناس |

دستگاه عصبی واندام های حسی

ما همواره اطلا عات گوناگونی را از محیط اطراف خود دریافت می کنیم. وسیله ی دریافت اطلاعات ازمحیط واندامهای داخلی ، اندام های حسی هستند . این اندام ها با مراکز عصبی در ارتباط اندوآنچه را گرفته اند، به صورت پیام عصبی در می آورند وبه مراکز عصبی مربوط به خود ار سال می دارند.

همه ی جانوران به همه ی اندام های حسی به یک اندازه نیاز ندارند، مثلا ، جانورانی که درخاک زندگی می کنند ( کرم خاکی ) ، چشم ندارند، زیرا از آن استفاده نمی کنند. یا آنکه ماهی ها چون نمی توانند فاصله های دور را ببینند وصدا ها هم در زیر آب نقش چندانی درتشخیص منبع خود، ندارند صاحب حس بویایی قوی می شوند ویا پرندگان به چشم قوی نیاز دارندزیرا باید از بالا، طعمه ی خود را به خوبی ببینند وبالاخره برای سگ حس بویایی مهم است ( البته حس شنوایی سگ هم بسیار قوی است ) ، اما درانسان ، همه ی حواس تقریبا به یک نسبت رشد کرده اند.ادامه مطلب
تاريخ : بیست و یکم فروردین ۱۳۹۲ | 20:45 | نویسنده : زهره حق شناس |

/**/

اگر به شما گفته شود که دریک قاشق آب دریا ، یا یک مشت خاک باغچه ممکن است صدها هزار ها هزار جاندار وجود داشته باشد لابد تعجب می کنید ،امااین گفته درست است . دنیای جاندارانی که فقط بامیکروسکوپ دیده می شوند بسیاروسیع تر ازجانداران بزرگ است .

میکروب

قبل ازاختراع میکروسکوپ توسط (لیوون هوک ) دانشمندان، موجودات زنده رافقط شامل گیاهان وجانوران می دانستند . امااززمانی که این وسیله ی مفید دراختیار آنان قرار گرفت ،بادنیای بسیاربزرگ دیگری آشنا شدند که دنیای جانداران ذره بینی یا میکروب بود .

به همه ی جاندارانی که فقط بامیکروسکوپ قابل دیدن باشند میکروب می گویند.

(میکرو= کوچک) آنچه امروزه میکروب نامیده می شود شامل چهارگروه زیراست:

1-باکتریها     2-آغازیان جانورمانندوتک سلولی      3- قارچهای ذره بینی      4- ویروس ها
ادامه مطلب
تاريخ : یکم اسفند ۱۳۹۱ | 18:54 | نویسنده : زهره حق شناس |
دانش اموزعزیز ابتدا بخش زمین ناآرام را بخوان سپس به سوالات پاسخ بده

1-    مطالعه ی کدام مورد بیشترین آگاهی ها رادرمورد جنس وساختمان قسمتهای درونی زمین دراختیاردانشمندان قرار می دهد؟

1)      مواد مذاب خارج شده ازآتشفشانها                  2) دمای چشمه های آب گرم

3)ترکیب چشمه های آب گرم                                  4)امواج زلزله

2)   ضخامت پوسته ی زمین درچه مناطقی کمتر است ؟

1) کوهها               2)جنگلها                3) اقیانوسها                4) دشتها

 3) ضخامت پوسته ی زمین درکجا ازبقیه بیشتر است ؟

1)اقیانوسها            2) دشتها                   3)کوهها                    4)دریاها
ادامه مطلب
تاريخ : بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱ | 7:11 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 23:33 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و یکم دی ۱۳۹۱ | 16:14 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پنجم دی ۱۳۹۱ | 18:53 | نویسنده : زهره حق شناس |

خاک شیشه ی عمر انسان

واقعااگه خاک نباشه چی میشه؟ادامه مطلب
تاريخ : دوم دی ۱۳۹۱ | 19:4 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 20:41 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : چهاردهم آذر ۱۳۹۱ | 20:20 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دهم آذر ۱۳۹۱ | 16:56 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 23:25 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم آبان ۱۳۹۱ | 18:11 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم آبان ۱۳۹۱ | 11:37 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دهم آبان ۱۳۹۱ | 16:31 | نویسنده : زهره حق شناس |
               ادامه مطلب
تاريخ : بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ | 4:50 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 17:16 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ | 17:40 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ | 11:15 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم آبان ۱۳۹۰ | 0:31 | نویسنده : زهره حق شناس |

مخمرها ، قارچهای تک‌سلولی هستند. یکی از گونه‌های مخمر به نام "ساکارومایسس سروزیه" به مخمر نان معروف است. که قدرت تولید گاز و مزه مطبوع را دارد و در نانوایی برای "ورآمدن" خمیر نان استفاده می‌شود.


تصویرادامه مطلب
تاريخ : دوازدهم شهریور ۱۳۹۰ | 0:51 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 19:48 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 19:35 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ | 0:40 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۰ | 18:57 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : هجدهم فروردین ۱۳۹۰ | 10:27 | نویسنده : زهره حق شناس |
     


ادامه مطلب
تاريخ : هفدهم فروردین ۱۳۹۰ | 0:7 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : شانزدهم فروردین ۱۳۹۰ | 18:39 | نویسنده : زهره حق شناس |
       


ادامه مطلب
تاريخ : بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ | 0:13 | نویسنده : زهره حق شناس |
             


ادامه مطلب
تاريخ : بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹ | 18:33 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ | 20:41 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم بهمن ۱۳۸۹ | 23:19 | نویسنده : زهره حق شناس |

دنیای ما هرروز به طور منظم وحساب شده ای درحال تغییر و تحول است واین تغییر تمام پیرامون مارا دربر گرفته است و تبدیلات انرژی نمونه ای از آن همه تغییرات است 

 
ادامه مطلب
تاريخ : بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ | 0:18 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : شانزدهم دی ۱۳۸۹ | 16:28 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم آذر ۱۳۸۹ | 22:53 | نویسنده : زهره حق شناس |
                                                                

 ادامه مطلب
تاريخ : ششم آذر ۱۳۸۹ | 19:27 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پنجم آذر ۱۳۸۹ | 18:11 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : نوزدهم آبان ۱۳۸۹ | 13:10 | نویسنده : زهره حق شناس |
         


ادامه مطلب
تاريخ : سیزدهم آبان ۱۳۸۹ | 17:58 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : پنجم آبان ۱۳۸۹ | 12:52 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوم آبان ۱۳۸۹ | 16:36 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیست و چهارم مهر ۱۳۸۹ | 23:59 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : بیستم مهر ۱۳۸۹ | 17:3 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : هجدهم مهر ۱۳۸۹ | 23:18 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : چهاردهم مهر ۱۳۸۹ | 7:11 | نویسنده : زهره حق شناس |


گروه جامد در حالی که درجای خود ثابت ایستاده اندمی خوانند:

جامدیم ، ما جامدیم هر جا بریم ثابتیم

شکل ما عوض نمی شه چه تو لیوان ، چه شیشه

مثالامون اینه سنگ ومیخ و شیشه

گروه های بعد درحالی که دست یکدیگر را گرفته اند و آرام حرکت می کنند ، می خوانند :

مایعیم و مایعیم ما دوستان جامدیم

اما یه فرقی داریم شکل ظرف رو دوست داریم

توی هر ظرفی بریم شکل همون رو داریم

مثال های ما اینه آب وگلاب وشیره

گروه سوم در حالی که دست های یکدیگر را رها کرده واز هم فاصله دارند ، حرکت می کنند و می خوانند :

ما گازیم و ما گازیم هی در حال پروازیم

هر جایی که بریم ما آن جا را پر می سازیم

مثال های ما اینهاست عطر و بخار وهواستتاريخ : دوازدهم مهر ۱۳۸۹ | 18:10 | نویسنده : زهره حق شناس |
تاريخ : دوازدهم مهر ۱۳۸۹ | 15:4 | نویسنده : زهره حق شناس |