سوالات بخش 9

پرسش هاي بخش 9

پاسخ صحيح را علامتü بزنيد.

1 - عامل كدام دسته از بيماري هاي زير، ويروس است؟

-فلج اطفال، هاري، آبلهü

-كچلي، حصبه، سرخك

-سل، آنفلوانزا، فلج اطفال

- كزاز، سرخك، هاري

          2- كداميك از موارد زير، كار مبارزه با باكتري ها را بر عهده دارند؟

-گلبول قرمز

- استخوان ها

- عضلات

- گلبول هاي سفيد ü

       3-ميكروب پس از گذشتن از اولين موردهاي دفاعي بدن با كدام قسمت زير از بين مي رود؟

-مايع مخاطي

- گلبول هاي سفيد ü

- پوست

- اشك چشم

4-عامل كدام بيماري زير، باكتري ها هستند؟

-فلج اطفال

- سرخك

- كزاز ü

- هاري

     5-به موادي كه ميكروب ها را بيرون از بدن مي كشند چه مي گويند؟

-واكسن ها

- ضدعفوني كننده ü

- آنتي بيوتيك ها

- هيچكدام

      6 - اولين آنتي بيوتيك، به نام پني سيلين توسط چه كسي كشف شد؟

- يورستن

- رازي

- فلمينگ ü

- پاستور

سوالات تشريحي

به سوالات زير پاسخ كامل دهيد:

7- بيماري هاي واگيردار كدامند؟

           به بيماري هايي كه از يك فرد به افراد ديگر منتقل مي شود واگيردار مي گويند.

8- چرا ميكروب ها در بدن به سرعت توليد مثل مي كنند؟

زيرا در بدن غذا و دماي مناسب براي رشد آنان وجود دارد.

9- ساختمان ويروس ها چگونه است؟

        بسيار ساده است و از ساختمان موجودات تك سلولي ساده تر است و مواد درون هسته يافت ميشوند .

10- باكتري هاي بيماري زا را نام ببريد؟

حصبه، وبا و سل

11 - باكتري ها در كدام گروه طبقه بندي مي شوند؟

در گروه آغازيان

12 - فايده مخاط بيني چيست؟

            مخاط، ميكروب هايي را كه مي خواهند وارد بدن شوند به

خودش مي چسباند و چون ماده ميكروب كشي هم

   در آن وجود دارد بعضي از ميكروب ها را از بين مي برد.

13- گلبول هاي سفيد چه مي كنند؟

       گلبول هاي سفيد به دو طريق موجب نابودي ميكروب ها مي شوند بعضي ميكروب ها را مي خورند

و بعضي ديگر پادتن يا داروي ضد سم را مي سازند.

14- داروهاي ضد ميكروب چند نوع هستند؟

         دو نوع هستند. يا ميكروب هاي خارج از بدن را از بين مي برند

         كه به آنها داروي ضد عفوني كننده مي گوئيم يا ممكن است از 

         نوع داروهاي ميكروب كش باشند كه به آنها آنتي بيوتيك مي گوئيم.

15- واكسن چيست؟

           واكسن ميكروب ضعيف شده يا كشته شده ميكروب ها است.

          وقتي اين ميكروب ها وارد بدن مي شوند گلبول هاي سفيد به

          دفاع از بدن بر مي خيزند تا مقاومت بدن را افزايش دهند و در بدن پادتن عليه آن بيماري ايجاد مي شود.

16  -چند راه محافظت از غذاها را در برابر باكتري بنويسيد؟

      استفاده از يخچال، استفاده از نمك، خشك كردن بعضي از خوراكي هاتاريخ : بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ | 20:41 | نویسنده : زهره حق شناس |