درخت دانش

درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را

اعداد مرکّب به اعدادی می گویند که بیانگر زمان بوده و بر حسب ساعت ، دقیقه و ثانیه می باشند.

هر سال تقریبا  525600  دقیقه است .

یک ماه تقریبا  2500000 ثانیه است .

یک سال تقریبا  30000000 ثانیه است.

 هر قرن  تقریبا 50000000  دقیقه است که حدودا   3153600000  ثانیه است.

در هر شبانه روز، عقربه ی ساعت شمار دو  دور ، عقربه ی دقیقه شمار 24 دور ، و عقربه ی ثانیه شمار

1440دور می زند.

عقربه ی دقیقه شمار در هر 5 دقیقه  30 درجه حرکت می کند.در واقع در هر دقیقه عقربه ی دقیقه شمار

 6 درجه حرکت می نماید.

عقربه ی دقیقه شمار باید 12 دقیقه حرکت نماید تا عقربه ی ساعت شمار یک بخش به جلو حرکت

نماید.

پس نتیجه میگیریم سرعت عقربه ی دقیقه شمار 12 برابر عقربه ی ساعت شمار است.

در یک شبانه روز ، عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار  44  بار زاویه قائمه  و  22  بار زاویه  نیم

صفحه می سازند.


برگرفته از وبلاگ درخت دانشتاريخ : سی ام آذر ۱۳۹۰ | 8:56 | نویسنده : زهره حق شناس |