ریاضی ششم

 

مقدمه (269 KB)

بخش اول (4812 KB)

بخش دوم (3448 KB)

بخش سوم (2416 KB) 


در کتاب فارسی ششم ابتدایی به جای دو کتاب بخوانیم و بنویسیم از نام های جدید
" مهارت های خوانداری " و " مهارت های نوشتاری " استفاده شده است.


 

( مهارت خوانداری )

 مقدمه (944 KB)

 بخش اول (7794 KB)

 بخش دوم (1660 KB)

 

( مهارت نوشتاری )

بخش اول (3309 KB)

بخش دوم (606 KB) 


هدیه های آسمان ششم ابتدایی

 

 بخش اول (1436 KB) 

 بخش دوم (951 KB) 

 بخش سوم (1088 KB) 
تاريخ : بیست و یکم شهریور ۱۳۹۱ | 18:52 | نویسنده : زهره حق شناس |